11 خرداد 1400

عمارت بلدیه در تهران قدیم


عمارت بلدیه در تهران قدیم، میدان توپخانه


عمارت بلدیه در تهران قدیم