12 بهمن 1394

لوحه پیشنهادى براى عفو و بخشودگى


لوحه پیشنهادى براى عفو و بخشودگى


1ـ مشخصات محکوم مهدى بازرگان

2ـ موضوع اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور و اهانت به رئیس مملکت

3ـ ماده یا مواد استنادى ماده 81 قانون مجازات عمومى و بند 1 از قانون

تعدینى علیه امنیت کشور با رعایت ماده 2 الحاقى

4ـ میزان محکومیت 10 سال حبس مجرد

5ـ بدو بازداشت و تاریخ بازداشتهاى قبلى ـ 3/11/41

6ـ تاریخ اتمام مدت مجازات ـ 13/9/51

7ـ آیا پیشینه محکومت قبلى دارد؟ خیر

8ـ آیا محکوم دیه دارد یا خیر و در صورتى که دارد آیا پرداخته یا تقسیط نموده است؟ خیر

9ـ آیا تاکنون از عفو استفاده کرده است؟ خیر

10ـ اثر مجازات در روحیه محکوم

نظریه : در صورت تصویب مقرر فرمایند در کمیسیون داخلى مطرح گردد.* 1ـ منظور: بخشودگى محکومین صورت پیوست در کمیسیون عفو و بخشودگى به مناسبت جشن فرخنده تاجگذارى اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر.

2ـ گردش کار: الف ـ محکومین صورت پیوست به استثناء ردیف 9 از گردانندگان و فعالین جمعیت نهضت آزادى بوده‏اند که به دنبال فعالیت‏هاى براندازى و اقدام علیه امنیت داخلى مملکت از سال 41 تدریجا دستگیر شده و هرکدام به تناسب جرائم مرتکب به محکومیتهائى حاصل نموده‏اند.

ب ـ ردیف 9 احمد آرامش فرزند محمدعلى که به علت تشکیل دسته‏اى به منظور برهم زدن اساس حکومت و اقدام بر علیه امنیت داخلى مملکت در فروردین ماه سال 44 باتفاق دو تن از همفکرانش دستگیر و به ده سال حبس مجرد محکوم شده و همفکران او که هر یک سه سال محکومیت یافته بودند قبلا به علت ندامت از گذشته مورد عفو واقع و آزاد شده‏اند.

3ـ نظریه. با توجه به درجه تعصب محکومین مورد بحث و اینکه عفو و استخلاص آنها از زندان نه اثر تحبیبى در ایشان دارد و نه مانع اقدامات خرابکارانه آنها در آینده خواهدر بود هیچ کدام از آنان به استثناء ردیف 8 که مدت قلیلى از محکومیتش باقیمانده استحقاق عفو و بخشودگى در حال حاضر ندارند.

به پرونده مهندس مهدى

بازرگان کلاسه 27781 ضمیمه و بایگانى شود.

اصل در کل نهضت آزادى 7/5/46