24 فروردین 1395

«حزب دمکرات کردستان ایران» امسال به نمایشگاه کتاب می‌آید


«حزب دمکرات کردستان ایران» امسال به نمایشگاه کتاب می‌آید

اثر جدید موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی با عنوان «حزب دمکرات کردستان ایران» به چاپ رسید. این کتاب که نوشته جدید محمود نادری است، به مرور و تحلیل تاریخچه حزب دمکرات کردستان ایران از بدو تأسیس تا امروز می‌پردازد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی پیش‌تر آثار دیگری از محمود نادری همچون کتاب دوجلدی «چریک‌های فدایی خلق» را به چاپ رسانده بود که تاکنون به چاپ چهارم رسیده است.