26 شهریور 1397

عزاداری ماه محرم در دوره قاجار


عزاداری ماه محرم در دوره قاجار
عزاداری یک دسته سینه زن در ماه محرم در دوره قاجار