16 آبان 1394

ممنوعیت چادر در دانشگاهها و مدارس


ممنوعیت چادر در دانشگاهها و مدارس
تاریخ: 12/8/2535

جناب آقای وزیر علوم و آموزش عالی

جناب آقای وزیر آموزش و پرورش

قسمتی از صورتجلسه و تصمیم متخده در جلسه مورخ 10/8/2535 هیئت وزیران بشرح زیر برای استحضار و اقدام ایفاد می‌شود.

آقای نخست‌وزیر اظهار داشتند طی گزارش‌هایی که در مطبوعات منعکس گردیده مشاهده می‌شود هنوز در جلسات امتحانات مدارس، بانوان با چادر حضور پیدا می‌کنند. وزیران علوم و آموزش عالی و آموزش و پرورش شخصاً مسئول هستند که در داخل مدارس و دانشگاهها و کلاس‌های درس و جلسات امتحان در آینده دانش‌آموزان و دانشجویان با چادر حضور پیدا نکنند و باید به ترتیب مقتضی برای تأمین این منظور اقدام نمایند.

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست‌وزیر ـ هادی هدایتی