30 مهر 1393

انتقادات آموزگار از دولت هویدا


انتقادات آموزگار از دولت هویدا
موضوع : شایعاتاز : 20 ه 25 تاریخ 7/2/57

به : 342 شماره : 80093/20 ه / 251ـ تا چندى قبل آقاى آموزگار در سخنرانیهایش از نارسائیهائیکه در 13 سال گذشته بوجود آمده انتقاداتى مینمودند و به مردم وعده رفع این نارسائیها را میدادند.

شاهنشاه از انتقادات ضمنى آموزگار در سخنرانیها ناراحت شده‏اند و فرموده‏اند مگر شما در 13 سال گذشته در هیئت دولت نبوده‏اید.

2ـ گفته میشود 4 نفر از وزیران وزیر بهدارى ـ وزیر کشاورزى ـ وزیر صنایع و معادن ـ وزیر نیرو خودشان مایلند کنار بروند و آقاى آموزگار نخست وزیر چندى قبل میخواسته کابینه را ترمیم کند ولى شاهنشاه بوى گفته‏اند تا اردیبهشت ماه صبر کند احتمال دارد در اردیبهشت ماه دولت آموزگار سقوط کند.

نظریه شنبه : در طبقات مختلف اجتماع این شایعات شنیده شده است.

نظریه چهارشنبه : ندارد.

در 42321 بایگانى شود.