26 بهمن 1385

جبهه ملی: از امریکا انتقاد نکنید!


جبهه ملی: از امریکا انتقاد نکنید!
سند زیر حاوی دستور محرمانه هیأت اجرائیه جبهه ملی به گویندگان حوزه‌ها و مراکز متعلق به این سازمان است.