25 بهمن 1400

ممنوعیت زبان فارسی در بحرین به دستور انگلیس و در دوره رضاخان


کشور ایران چه در اواخر حکومت قاجارها و چه بعد از کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن یک حکومت دست نشانده انگلیسی، تحت استعمار سیاسی انگلیس قرار داشت. مصادیق این استعمار و نقض حاکمیت ملی ایرانیان از سوی انگلیس را می‌توان در مناسبات آن ایام مشاهده کرد. به‌عنوان مثال، نقض حاکمیت ایران در بحرین و اقداماتی در جهت از بین بردن حاکمیت دولت ایران بر بحرین را می‌توان در این راستا تحلیل کرد.

آنچه در ادامه می‌خوانید سندی مربوط به تلاش مستشار انگلیسی در بحرین، برای فارسی زدایی از تعلیمات مدارس منطقه است.

 

«مقام منیع هیأت محترم وزراء عظام دامت برکته

نظمیه بندر لنگه راپرت می‌دهد مستشار دولت انگلیس در بحرین قدغن[قانون] کرده که در مدارس بحرین تعلیمات زبان فارسی داده نشود و برای شاگردان مدارس دستور داده است لباس مخصوص تهیه کنند. اولیاء اطفال از این قسمت عصبانی شده، مدارس را تعطیل نموده‌اند.

اینک مراتب برای استحضار آن مقام معروض گردید. رئیس تشکیلات نظمیه مملکتی سرتیپ کوپال.»


ممنوعیت زبان فارسی در بحرین به دستور انگلیس و در دوره رضاخان