17 بهمن 1393

اعضای کابینه امام خمینی


اعضای کابینه امام خمینی
برابر اطلاع واصله :

1ـ اعلامیه‏ اى مقابل درب دانشگاه تهران روى دیوار نصب گردیده که اعضاى کابینه آیت ‏الله خمینى را بشرح زیر معرفى نموده

1ـ نخست وزیر مهندس بازرگان

2ـ قائم مقام نخست وزیر دکتر کریم سنجابى

3ـ وزیر کشور ارتشبد فریدون جم

4ـ دادگسترى ـ حسن نزیه

5ـ اقتصاد ـ بنى ‏صدر

6ـ بهدارى ـ دکتر یزدى

7ـ آموزش و اطلاعات ـ حاج سید جوادى

8ـ صنایع و معادن ـ میناچى

9ـ کار ـ رضا شایان

10ـ امور خارجه ـ کاظمى1 ضمنا در ذیل اعلامیه اضافه شده فردا از میدان شهناز تا میدان شهیاد راهپیمائى خواهد بود.

(4) ـ عده‏ اى قصد دارند از ساعت 1915 الى 2200 مورخه 17/11/1357 از مسجدى واقع در خیابان پرواز منطقه نیرو هوائى اقدام بیک راهپیمائى بنمایند. که مراتب به منطقه 4 اعلام گردید.2

1ـ همین دست شایعات و گمانه‏زنى‏ها باعث شد که خبرگزار فرانسه از مبدأ لندن در خبرى از قول فریدون جم بنویسد که در مورد وزارت در دولت موقت از وى نظر خواهى نشده. او گفت : «هنوز به سوگند وفادارى خود نسبت به قانون اساسى به عنوان افسر ارتش پاى بند مى‏باشد.» (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 324، ص 2)

2ـ این خبر تکرارى است و در سندهاى پیشین آمده بود.

* خبرگزارى فرانسه از مبدأ تهران امروز (17/11/57) گزارش داد که جبهه ملى از مقامات و سازمانهاى حاکم و نیز تمام گروهها خواسته است تا از تصمیم امام خمینى مبنى بر ایجاد دولت موقت حمایت کنند. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 324، ص 2)