01 خرداد 1401

اکبر گودرزی، رهبر گروه فرقان


سوم خرداد ۱۳۵۹ اکبر گودرزی و پنج نفر دیگر از اعضای رهبری گروه فرقان اعدام شدند. گودرزی بیست ساله دی ماه ۵۸ در حالی دستگیر شده بود که چندماه پیش از آن که فرقان در اوج ترورها بود، از خانه تیمی‌اش خارج نشده بود.

تصویر اول، عکسی است که گودرزی پیش از انقلاب برای تهیه پاسپورت جعلی، در اختیار دکتر محمد ملکی استاد دانشگاه تهران گذاشته بود. این تصویر مهرماه ۵۸ توسط تیم امنیتی پیگیر پرونده فرقان، از دکتر ملکی گرفته و در مطبوعات منتشر شد.

تصویر دوم، اولین ساعات حضور گودرزی در اوین در دی ماه ۵۸ پس از دستگیری است.

تصویر سوم نیز تصویری کمتردیده شده از گودرزی در روزهای بازداشت است.


اکبر گودرزی، رهبر گروه فرقاناکبر گودرزی این عکس را پیش از انقلاب برای تهیه پاسپورت جعلی در اختیار برخی افراد مرتبطش قرار داده بود.
اکبر گودرزی دراولین ساعات دستگیری، زندان اوین، دی ماه 1358

تصویر کمتر دیده شده از اکبر گودرزی