14 شهریور 1385

سرتا سر مملکت را بهائی‌ها اشغال کرده‌‌اند


سرتا سر مملکت را بهائی‌ها اشغال کرده‌‌اند
به: 312 تاریخ: 18/5/46
از: 20ه‍ 2 (و) شماره: 15363 / 20 ه‍ 2
موضوع: اظهارات علی‌اکبر فرزدقی
صبح روز 15/5/46 علی‌اکبر فرزدقی کارمند بازنشسته شهرداری که جهت دریافت مفاصا حساب پدر خانمش به شهرداری ناحیه 8 مراجعه نموده بود در دفتر جعفرنژاد رئیس امور مالی ضمن یک صحبت خصوصی اظهار داشت همه می‌گویند حبیب ثابت بهائی است و چون پپسی کولا به دست و با سرمایه وی تهیه می‌شود بنابراین نوشیدنش برای مسلمانان حرام می‌باشد. کسی نیست به این آقایان بگوید شما فقط حبیب ثابت را شناخته‌اید بروید و ببینید که سرتاسر مملکت ما را بهائیان اشغال کرده و پستهای حساس را به دست آورده‌اند و سعی دارند که افراد بهائی را روی کار بیاورند تا آنجایی که من اطلاع دارم غلام عباس هویدا نخست‌وزیر ـ سپهبد صنیعی وزیر جنگ ـ مهندس روحانی وزیر آب و برق ـ دکتر شاهقلی وزیر بهداری و سپهبد ایادی بهائی هستند.
نامبرده در مورد انتخاب مجلسین اظهار داشت امروزه پستهای حساس و مشاغل مالی در دست یک عده افراد نالایق و بی سر و پا افتاده و به همین جهت دولت مایل نیست که اشخاص سرشناس و رجال خوشنام به مجلسین راه یابند و افراد بی سر و پایی ماند خودشان را به مجلس راه می‌دهند. من در کابینه آقای هویدا عضوی را سراغ دارم که پدرش به خاطر کلاشی و به دست آوردن پول چند زن اختیار نموده و پس از تصاحب ثروت آنان مجدداً مطلقه‌شان کرد و حالا پسر یک چنین شخصی وزیر یا معاون نخست‌وزیر می‌باشد (در آن هنگام آهسته نام دکتر نیک‌پی را بر زبان آورد و منظورش دکتر نیک‌پی بوده است.)
نظریه رهبر عملیات: علی‌اکبر فرزدقی از کارمندان ناراحت و نامه‌پران شهرداری تهران بوده و قبلاً به عناوین مختلف با مسئولین شهرداری تهران بخصوص دکتر شادمان به مبارزه و مخالفت می‌پرداخته و به همین جهت قبل از رسیدن به سنین قانونی بازنشسته شد و پس از بازنشستگی نیز به نامه‌پرانی خود ادامه داده است.
علت این که این اطلاعیه به 312 ارسال شده چیست و 321 و 312 جواب دهند.
اصل در پرونده فرزدقی بایگانی است در پرونده هویدا ه‍ و 22 بایگانی شود.