26 دی 1399

نفربرهای نظامی رژیم شاه در خیابانهای تهران


نفربرهای نظامی رژیم شاه در خیابانهای تهران