09 مهر 1392

تصویری از جوانی تیمورتاش وزیر دربار رضاخان


تصویری از جوانی تیمورتاش وزیر دربار رضاخان