06 آبان 1397

تلگرام دانشگاهیان رضائیه(ارومیه) به ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه


تلگرام دانشگاهیان رضائیه(ارومیه) به ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، مبنی بر رفع محدودیت فعالیتهای سیاسی امام خمینی


تلگرام دانشگاهیان رضائیه(ارومیه) به ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه