09 مرداد 1385

دستور اشرف پهلوی برای خرید یک سگ از فرانسه


دستور اشرف پهلوی برای خرید یک سگ از فرانسه
از: دفتر اشرف پهلوی
به: سفارت ایران در پاریس
تاریخ: 30/3/1327
شماره: 961
سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در پاریس، آقای دکتر فروهر؛ بر حسب فرموده والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ابلاغ می‌نماید دستور بفرمایید یک سگ کانیش canic از نوع قصیر Nain از مغازه سگ‌فروشی واقع در خیابان شانزه‌لیزه یا هر نقطه دیگری که سراغ داشته باشند ابتیاع نموده و با بهترین و اولین وسیله به تهران ارسال دارند چون این سگ‌ها سه قسم Royal، Moyen،Nain هستند مخصوصاً این سگ باید از نوع Nain رنگ آن حتی‌الامکان خاکستری و الا سیاه باشد سن ‌آن بیش از دو ماه نباشد دقت نمایند که کوچک‌ترین و قشنگ‌ترین آن انتخاب شود موهای آن مجعد و پیچیده باشد در صورتی که از این نوع یعنی Nain وجود نداشته باشد نوع دیگری مثلاً کانیش متوسط Moyen مورد احتیاج نمی‌باشد. ضمناً اگر آقای دکتر صفوی که عازم تهران خواهند شد زودتر از وسیله مطمئن دیگری حرکت نمایند به وسیله ایشان ارسال دارند.
بدیهی است کوشش خواهند نمود که از هر محل که ممکن باشد سگ مورد احتیاج را با مشخصات بالا خریداری نمایند. بهاء آن را نیز معلوم و مرقوم دارند که تأدیه گردد.

رئیس دفتر والاحضرت اشرف
ایزدی [امضاء]