05 مهر 1392

تصاویری از اقامتگاه رضاخان در کاخ سعدآباد


تصاویری از اقامتگاه رضاخان در کاخ سعدآباداتاق تمام خاتم محل کار رضاخان