27 اسفند 1385

شاه و امرای ارتش در جایگاه هیأت رئیسه مجلس سنا


شاه و امرای ارتش در جایگاه هیأت رئیسه مجلس سنا