27 اسفند 1393

تصاویری از مراسم مربوط به کشف حجاب در دوره رضاخان


تصاویری از مراسم مربوط به کشف حجاب در دوره رضاخان