06 فروردین 1396

عوام فریبی هویدا


عوام فریبی هویدا
موضوع : اظهارات راننده نخست‏وزیر درباره عوض شدن کابینه

به : 322 تاریخ 9/11/46

از : 20 ه 5 شماره : 33582/20 ه 5

ساعت 1000 روز 7/11/46 راننده آقاى نخست‏وزیر به نام فروتن در مجلس سنا به طور خصوصى اظهار داشت من از تظاهر و عوام‏فریبى آقاى نخست‏وزیر خسته شده‏ام نامبرده دو دستگاه اتومبیل کادیلاک دارد آنها را در اداره گذاشته و از اتومبیل پیکان استفاده مى‏نماید و آن هم به این نحو که خودش پشت فرمان مى‏نشیند و راننده باید با یک دستگاه پیکان دیگر دنبالش حرکت کند.

ناطق سپس افزود روز گذشته شنیده است

پس از مراجعت شاهنشاه آریامهر از مسافرت آقاى نخست‏وزیر عوض خواهد شد و از این موضوع اظهار خرسندى کرده گفت واقعا کسى که قدرت کارى را ندارد کار کردن..... مشکل است.

در پرونده آقاى هویدا به کلاسه 62423 بایگانى شود

فرمند 12/11