10 تیر 1403

استخراج غیرقانونی خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس

اسنادی از استخراج خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس بدون اجازه دولت ایران در دوران پهلوی اول


«اظهار وزارت خارجه انگلیس دایر به اینکه استخراج خاک سرخ عنوان بهره‌برداری تجارتی داشته و امر سیاسی نیست صورت مغالطه دارد، زیرا اعطای امتیاز از نتایج مالکیت است و مالکیت امر سیاسی است، بنابراین مشمول اصل حفظ وضعیت حاضره می‌گردد؛ و اینکه می‌گویند خاک سرخ از قدیم استخراج می‌شده و مسأله تازه‌ای نیست، قابل قبول نمی‌باشد، زیرا دولت ایران از سی‌سال [قبل] به این طرف به مداخلات شیوخ و انگلیس‌ها در مورد جزایر تمب[=تنب] و ابوموسی اعتراض نموده و در هر موقع دلائل خود را اظهار کرده، و به علاوه کاری با رضایت ایران صورت نگرفته است که بتواند سابقه واقع شود. جزایر تمب و ابوموسی در قدیم ضمیمه حکومت بندر لنگه بوده و حتی مطابق نقشه‌ای که وزارت جنگ انگلیس در پنجاه سال پیش ترسیم نموده، جزایر تمب و ابوموسی و سیری را به رنگ داخله ایران رسم کرده، و هرچند تمام نقشه را از حیث اینکه بحرین را به رنگ مملکت دیگر زده قبول نداریم، ولی نسبت به این جزایر استفاده می‌کنیم»


استخراج غیرقانونی خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس