21 فروردین 1400

گزارش تفصیلی ساواک از ماجرای ترور شاه در کاخ مرمر-1


در اسناد پیش رو ده برگ گزارش ساواک در باره نتیجه تحقیقات راجع به  ترور شاه در کاخ مرمر در 21 فروردین 1344 توسط رضا شمس آبادی ارائه شده است. این گزارش از لحاظ تاریخی به این جهت ارزش دارد که منعکس کننده تلاش مذبوحانه ساواک برای ارتباط دادن  شهید رضا شمس آبادی به جریان چپ مائویستی است که اساسا هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند و صرفا بصورت اتفاقی از طریق احمد کامرانی دوست نزدیک شمس آبادی در جریان قرار گرفته بود. البته سایر جزئیات مطرح شده از تحقیقات ساواک برای نشان دادن سناریو پردازی های کارشناسان این نهاد سرکوبگر امنیتی شاه به اندازه کافی گویا است 


گزارش تفصیلی ساواک از ماجرای ترور شاه در کاخ مرمر-1