15 شهریور 1393

مخالفت جلال آل احمد با تشکیل کنگره نویسندگان در حضور فرح دیبا