03 تیر 1399

توبیخ جمشید آموزگار توسط شاه

وقتی وزیر کشور نمی داند چه حرفی را نباید بزند


شنبه 31 خرداد 1354

«شرفیابی. شاه هم از نحوه برگزاری انتخابات و هم از عکس‌العمل مردم نسبت به آن ابراز خرسندی کرد...

سر شام به من دستور داد که فورا بروم و به وزیر کشور تلفن کنم. "از او بپرسید این یاوه‌سرایی‌هایی که ما نمی‌دانیم وکلای تازه انتخاب‌شده چطور عمل می‌کنند چیست؟ مگر نمی‌فهمند که همه آنها اعضای یک حزب سیاسی هستند، و بنابراین از خط مشی حزب پیروی می‌کنند. به او بگویید فورا اصلاحیه‌ای صادر کند." ... طبق دستور عمل کردم و به جمشید  آموزگار بیچاره تلفن کردم. انتخابات او را به حد کافی خسته کرده بود از مطلبی که مجبور بودم به او بگویم به‌شدت جا خورد... نهایت سعی‌ام را کردم که او را آرام کنم...»

به نقل از :

اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 679.


وقتی وزیر کشور نمی داند چه حرفی را نباید بزند