12 آبان 1392

سوءاستفاده در دانشگاه


سوءاستفاده در دانشگاه


وضعیت ساختمان دانشگاه بوعلی سینا

در احداث ساختمان دانشگاه مزبور از طریق مسئولین امر (شرکت راساب پیمانکار ساختمان دانشگاه) سیوء‌استفادهایی به شرح زیر صورت گرفته است:

1ـ با توجه به اینکه در نقشه ساختمان مذکور که قبلاً در مرکز تدوین شده استفاده از لوله‌های سیاه سنگین وزن و وزن متوسط (مانیسمان) جهت قسمت تأسیسات شوفاژ و آب‌رسانی پیش‌بینی شده ولی در عمل مشاهده گردیده که به جای آنها از مصالح ارزان قیمت استفاده می‌گردد.

2ـ برای ساختن سقف ساختمان به جای استفاده از بتن سبک از سفال و خرده آجر که باید دور ریخته شود استفاده می‌گردد.

3ـ مسئولین شرکت راساب از پرداخت کرایه جرثقیل که متعلق به آقای حاج آرین بوده و در اختیار شرکت می‌باشد خودداری و در ازای پول کرایه، سیمان تحویل می‌نمایند.

4ـ سیمان سهمیه دانشگاه را شرکت راساب تحویل می‌گیرد و به جای اینکه در ساختمان دانشگاه مصرف نماید در کارهای دیگر شرکت خارج از دانشگاه استفاده می‌کنند.

5ـ بنا به دستور مهندس علی زارع مدیرعامل شرکت راساب موجودی انبار جهت گزارشات هفتگی دو برابر گزارش می‌شود.

6ـ شرکت‌های موندلا و کندیلیس که بایستی در کارهای شرکت راساب نظارت‌ کنند و از ایراد و تخلفات جلوگیری نمایند وظایف خودشان را انجام نمی‌دهند و با شرکت راساب همدستی نموده و حیف و میل‌هایی می‌نمایند.

7ـ در تمام فنداسیونها به‌طور تحقیق مقدار 10 متر بتن کمتر از استاندارد ریخته شده است که هرکدام معادل 000/30 ریال برای شرکت استفاده دارد و باتوجه به تعداد آنها مبلغ قابل توجهی سوءاستفاده شرکت موصوف اقدام مقتضی معمول گردد.

محترماً در صورت تصویب متن تهیه شده فوق به نخست‌وزیری و وزارت علوم و آموزش عالی ارسال می‌گردد.