30 مهر 1393

فشار آمریکائیها برای روی کار آمدن آموزگار


فشار آمریکائیها برای روی کار آمدن آموزگار
موضوع : وضع مالى دولت و فعالیت براى جانشینى دولت آقاى هویدااز : 300/الف تاریخ 22/6/45

به : 322 شماره : 578 ـ 300/الفروز گذشته در اطاق کار خواجه نصیرى عضو هیئت مدیره بانک تعاونى توزیع مهندس انزلیچى با حضور چند نفر ضمن بیان اوضاع میگفت وضع مالى دولت بسیار بسیار خرابست و بهیچوجه پولى در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز بطور ماهانه از طرف کنسرسیوم نیز فقط بخاطر موافقت انگلیس‏ها و انهم جلوگیرى از بحران بى پولى دولت و بمنظور پرداخت هاى ضرورى بوده است. انزلیچى اضافه مینمود همان فشارى که امریکائیها در اواخر حکومت شریف امامى براى روى کار آمدن دکتر امینى مینمودند فعلا هم مدتى است براى روى کار آمدن دکتر جمشید آموزگار بعمل میاورند و تصور میکنم که بتوانند به نتیجه برسند و فعلا روى نظر خاص امریکائیها قرار است دکتر آموزگار بریاست مجمع عمومى بانک بین‏المللى ترمیم و توسعه نیز منصوب شود تا بتواند در بازگشت براى او تبلیغات زیادى بنمایند و کارى کنند که نخست وزیرى او در تهران سهلتر انجام شود.

خواجه نصیرى نیز ضمن تائید سخنان انزلیچى اظهار مینمود کاین مطلب را من از چند جاى دیگر هم شنیده‏ام که تقریبا مقامهاى موثق هستند و حتى در هفته قبل در یک مجلس ختمى پدر جمشید آموزگار یعنى حبیب‏اللّه‏ آموزگار را دیدم و باو تبریک گفتم و در جواب گفت فعلا که خبرى نیست ولى خود من هم خیلى امیدوارم که بزودى اینکار انجام شود.

4 نسخه تکثیر گردد.

عینا جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال میگردد. شماره 22/6

بررسى و بهره بردارى گردید.

در پرونده 294 ـ الف ـ م بایگانى شود 28/6/45.رئیس بخش کامیار