08 فروردین 1400

هویدا در خدمت جامعه بهائیت


هویدا در خدمت جامعه بهائیت

تاریخ: 57/8/29
موضوع: بهائیان شیراز

آقای رئوفیان یکی از بهائیان سرشناس شیراز در یک مذاکره اظهار داشته آقای امیرعباس هویدا به پشتیبانی بیت‌العدل اعظم و کامبلای آفریقا مدت 13 سال بر ایران حکومت کرد و جامعه بهائیت به پیشرفت قابل توجهی رسید و افراد متنفذ بهائی پست‌های مهمی را در ایران اشغال و پولهای مملکت را به خارج فرستادند.
نظریه شنبه: عنوان مطالب فوق از جانب مشارالیه به خاطر وقایع اخیر و رکود فعالیت بهائیان بوده است.
نظریه یکشنبه: با عطف توجه به صداقت شنبه، عنوان مطالب فوق از جانب مشارالیه صحت دارد. گُرد
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.
نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است.
نظریه 7 / ه‍ : نظریه جمعه تأیید می‌شود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی