20 فروردین 1400

حکم بازداشت متهمان ترور شاه


بتاریخ 16/11/327
شماره 10 ــ 10/11/27
محرمانه مستقیم 10818 ‌ــــ 16/11/27 دفتر اندیکاتور اداره کارآگاهی
خیلی خیلی فوری است 6546 ـــ 16/11/27 دفتر کل شهربانی
ریاست اداره شهربانی کل

قدغن فرمایید سریعاً اشخاص مشروحه زیرین را طبق ماده 5 حکومت نظامی توقیف و نتیجه را اعلام فرمایند.
1ـ سید ابوالقاسم کاشانی و دامادش
2ـ دکتر کیانوری
3ـ مرتضی لنکرانی
4ـ احمد لنکرانی
5ـ سید محمدباقر حجازی
6ـ تقی روستا
7ـ دکتر یزدی
8ـ دکتر رضا کرمانی
9ـ دکتر جودت
10ـ برادرزاده امامی دو نفر (موسی و سیدعلی)
11ـ احمد قاسمی
12ـ حیدر رستم‌زاده
13ـ حسن صدر
14ـ بشارت
15ـ جهانگیر بهروز
محل امضاء فرماندار نظامی تهران ـ سرلشکر خسروانی
امریه صادره
(عیناً برای اجرا به اداره کارآگاهی فرستاد می‌شود ـ 16/11/27)
عیناً برای اجراء به زندان موقت ارسال می‌گردد ـ معتمدی


حکم بازداشت متهمان ترور شاه