25 اسفند 1385

بازدید ادوارد کندی از یک مرکز کودکان عقب‌مانده ذهنی در تهران


بازدید ادوارد کندی از یک مرکز کودکان عقب‌مانده ذهنی در تهران
9 خرداد 1354. سناتور ادوارد کندی در حال بازدید از یک مرکز کودکان عقب‌مانده ذهنی در تهران. کندی روز پنجم خرداد 1354 به تهران آمد.