01 اردیبهشت 1393

ترخیص صندوقهای مشروب اشرف پهلوی


ترخیص صندوقهای مشروب اشرف پهلوی
وزارت محترم دربار شاهنشاهىشماره : 1468تعداد 12 صندوق مشروب و 68 کارتن مواد غذائى از قبیل گوشت و میوه و آبجو براى مهمانى کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوى از لبنان رسیده دستور فرمائید جهت ترخیص آن از گمرک اقدام نمایند.

رئیس دفتر والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوى

على ایزدى

ترخیص شود.