10 آبان 1385

ورود یک مقام موساد به تهران


ورود یک مقام موساد به تهران
سند زیر حاکی از ورود یکی از رؤسای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به تهران جهت مذاکره و تبادل نظر با مقامات ساواک است.