19 بهمن 1398

ارتش برادر ماست خمینی رهبر ماست


ارتش برادر ماست  خمینی رهبر ماست
امام خمینی به منظور پیوستن ارتش به مردم ، استراتژی مهمی را درجهت جذب بدنه اصلی ارتش در پیش گرفته بود. در همین راستا امام خمینی در اعلامیه های متعدد از سربازان،درجه داران و افسران ارتش می خواست به صفوف مردم بپیوندد و مسیر خود را از فرماندهان جنایتکار حامی رژیم ستمگر پهلوی جدا کنند. مردم هم در خیابان های شهرهای مختلف در مقابل ارتشیان شعار می دادند ارتش برادر ماست ، خمینی رهبر ماست .