23 مرداد 1385

سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!


سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!
مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله‌العالی حسب‌الامر تلگرافی مبارک نمرة 965 فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عدة فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقیب بودند بالاخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک‌ از هر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود را به کوههای ماسال کشیده بود عدة قزاق هم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بین راه هم یک تصادفاتی واقع شده میرزا نعمه‌الله داماد حسنخان کیش درة مقتول و باقی باز فرار می‌کنند از طرف دیگر طالشها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک‌ عدة فرستاده بودند بالاخره میرزا کوچک و کااوک بطرف گردنه گیلوان متواری شده درآنجا از شدت سرما تلف شده‌اند [نقطه] قبل از اینکه قزاقهای تعاقب کننده برسند ما بین طالشها و طارمیها در سر نعش گفتگو شده طالشی‌ها سر نعش را بریده بودند که قزاق‌ها رسیده و سر را گرفته حمل به شهر می‌نمایند[نقطه] اینک سر بریده در دفتر حاضر است هر طور دستور می‌فرمائید اطاعت می‌شود نعش کااوک هم در همان گردنه افتاده است.
نمره 210 برج قوس [آذرماه] رئیس قوای گیلان امیرپنجه محمد‌علی

فرمانفرمایان ایالات و حکام ولایات در نتیجه تعقیب قوای دولتی میرزا کوچک‌خان که در کوههای طالش و طارم فراری بوده در گردنه گیلوان تلف شده و غائله چندین ساله گیلان به طور قطعی خاتمه یافت بحمدالله دیگر اثری از متمردین در آن صحنه باقی نیست قدغن فرمائید این خبر را به اطلاع عموم برسانند...