07 خرداد 1396

آیت الله سعیدی: رهبر عالیقدر ما(امام خمینی) هیچ وقت خطا نکرده و نمی کند


آیت الله سعیدی: رهبر عالیقدر ما(امام خمینی) هیچ وقت خطا نکرده و نمی کند