24 اسفند 1391

دستور ساواک به ماموران


دستور ساواک به ماموران
از : ساواک مرکز تاریخ 23/11/41

به : ساواک قم شماره : 7193چون ممکن است از طرف روحانیون و یا دستجات مذهبى براى روزهاى 19و21و23 رمضان تحریکاتى خلاف مصالح کشور بعمل آید لذا بمنظور خنثى نمودن هرگونه تحریکات و تظاهرات در روزهاى مزبور دستور فرمائید.

1- بمأمورین هدف داده شود که از همین حالا اطلاعات لازم را در این مورد کسب و در اختیار مقامات انتظامى قرار دهند.

2- پیرو دستورات قبلى چنانچه اظهارات وعاظ و ناطقین در مساجد و تکایا از مسائل مذهبى تجاوز و وارد مسائل سیاسى شوند مرتکبین را پس از خروج از مسجد و یا تکایا دستگیر و تحت پیگرد قانونى قرار دهند.

3- بمنظور پیش‏بینى‏هاى لازم در روزهاى 19و21و23 رمضان و خنثى نمودن هرگونه تحریکات از جانب هر دسته که باشد کمیسیون امنیت یا انتظامى تشکیل گردد و پیشبینى‏هاى لازم بعمل آید.

4- چنانچه اطلاعات مکتسبه حاکى باشد که عواملى درصدد هستند در روزهاى 19 و 21 و 23 رمضان از ایام عزادارى تحریک و اخلال نظم عمومى بنماید قبلاً دستگیر تا بدین وسیله عملیات و اقدامات احتمالى آنان خنثى شود بدیهى است که نتیجه اقدامات در مورد نکات فوق‏الذکر معمول خواهند داشت میبایستى بمرکز سریعا گزارش گردد

ملاحظه شد 28/11/41 سرتیپ فردوست 24/11/41264