08 مهر 1392

تصاویری از عبدالله ریاضی آخرین رئیس مجلس شورای ملی عصر پهلوی


تصاویری از عبدالله ریاضی آخرین رئیس مجلس شورای ملی عصر پهلوی