07 آبان 1391

تصاحب املاک مردم


تصاحب املاک مردم


به تیمسار ریاست ساواک تاریخ: 7/6/37

از 6 ژـ ک ـ ش (سازمان ضد اطلاعات) شماره: 243/1/2/501

خبر رسیده گویاست:

خانم بهشتی کامرانی اهل و ساکن محمدآباد کرج سرزمین نگهبانی هشتگرد در محل خود را دختر خاله شاهپور غلامرضا معرفی و از آن طریق به مردم زورگویی و مبادرت به تصاحب زمین‌های مردم نموده و مقدار زیادی از زمینهای مردم را فروخته و اکنون در حال ساختن یک دستگاه ساختمان بزرگ مرغداری در محمدآباد می‌باشد که آجر این ساختمان غیرمجاز را از کوره‌دارهای محل (محمدآباد) مجانی به‌عنوان اینکه با شاهپور شریک است می‌گیرد. من‌جمله غیر ارتشی نبی‌اله کوره‌دار محمدآباد تاکنون به زن مذکور دو ماشین آجر داده است و آجرها به‌طور رایگان بوده ضمناً طایفه حقیقی نیز در محل با زن مذکور همکاری لازم دارند.

اداره کل سوم

302 تحقیق شود. 9/6/37 [دستخط ثابتی]