24 خرداد 1400

انتصاب جعفر شریف امامی به ریاست لژ فراماسون‌های ایران


تاریخ سند: ۱ اردیبهشت ۱۳۴۸

خیلی محرمانه

موضوع: فراماسیونری

هفته گذشته انتخاب[=انتخابات] لژ فراماسیون‌های ایران انجام شد و آقای مهندس شریف امامی به سمت استاد اعظم و ریاست لژ فراماسیون‌های ایران منصوب گردید.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
انتصاب جعفر شریف امامی به ریاست لژ فراماسون‌های ایران