11 فروردین 1399

سند سوزی به دستور رئیس ساواک


سند سوزی به دستور رئیس ساواک
در سندی که ملاحظه می کنید 18 روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی سپهبد ناصر مقدم ریاست وقت ساواک از ترس آنکه اسناد موجود در ساواک در اختیار انقلابیون قرار نگیرد صراحتا دستور سوزاندن اسناد حساس ساواک را صادر می کند. متن کامل سند به شرح ذیل است :مدیریت کل اداره چهارم شماره: 11707 / 1000 ه‍
اداره همکاریهای 1000 ه‍ تاریخ: 4/11/57
چون سرویس‌های اطلاعاتی غربی توجه ساواک را به اسناد حساس موجود در ساواک به ویژه اسناد مربوط به همکاریهای دو جانبه با سرویسهای مذکور جلب نموده و پیشنهاد کرده بودند این قبیل اسناد منهدم گردند از این رو مراتب طی گزارش به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید که پی نوشت فرمودند «آنچه از نظر حفاظتی اهمیت دارد سوزانیده شودـ اقدام شود تا هیچ سندی در دسترس نباشد.»
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای اوامر برابر مقررات مربوطه به انهدام اسناد در این مورد اقدام لازم معمول دارند.
رئیس اداره همکاریها ـ محیط
گیرندگان:
مدیریت کل اداره دوم جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
مدیریت کل اداره سوم جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
مدیریت کل اداره هفتم جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
مدیریت کل اداره هشتم جهت اطلاع و اقدام مقتضی.