05 فروردین 1400

عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به روایت روزنامه رسالتعزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به روایت روزنامه رسالت