04 بهمن 1399

نامه اعتراض‌آمیز روحانیون شیراز به نخست‌وزیر


نامه اعتراض‌آمیز روحانیون شیراز به نخست‌وزیر
سند زیر نامه روحانیون شیراز به جمشید آموزگار نخست‌وزیر در اعتراض به جشن هنر شیراز است.