01 مرداد 1385

نگرانی بهائیان از احتمال شکست اسرائیل


نگرانی بهائیان از احتمال شکست اسرائیل
تاریخ:27/4/49
موضوع: ناراحتی بهائیان از ادامه جنگ اعراب و اسرائیل

بهائیان رضائیه از اینکه جنگ اعراب و اسرائیل ممکن است به ارض اقدس و اماکن مقدسه آنها در خاک اسرائیل لطمه وارد سازد نگران و ناراحت هستند و عقیده دارند در صورت غلبه اعراب بر اسرائیل مرکز جهانی بهائیت در خاک اسرائیل از بین خواهد رفت.
نظریه شنبه: صحت دارد چندی قبل جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر ضمن نطقی بهائیان را جاسوسان اسرائیل در جهان معرفی نمود.
نظریه یکشنبه: خبر فوق بعید به نظر نمی‌رسد زیرا مسئله همکاری بهائیان با یهودیان از بدو ابداع فرقه بهائیت وجود داشته و بزرگان فرقه بهائیان همواره سعی داشتند نقشه‌ های یهودیت را در کشور مورد نظرشان پیاده نمایند و به همین منظور عبدالبهاء رهبر بهائیان برای اجرای نیات دولت انگلیس و یهودیان در خاورمیانه زحمت کشید که از طرف آن کشور نشان مخصوص و لقب «سِر» به او اعطا گردید و بعید نیست که روی همین اصل رئیس جمهور مصر بهائیان را از جاسوسان اسرائیل درجهان تلقی نماید (دیده‌بان)
نظریه چهارشنبه: صحت خبر فوق بعید به نظر نمی‌رسد تحقیق و در صورت تأیید در بولتن گذارده شود.
30/4