25 شهریور 1396

طاق نصرت با تصویری از رضاشاه


طاق نصرت با تصویری از رضاشاه