24 آبان 1391

قمار شاهنشاهی


قمار شاهنشاهی


شماره : 302ـ 5140 تاریخ: 18/11/37

موضوع: دربار شاهنشاهی

جلسات قمار دربار شاهنشاهی که قبلاً در کاخ اختصاصی برقرار می‌شد مدتی است که به کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی منتقل گردیده و روزهای چهارشنبه هر هفته اعضای خاندان جلیل سلطنتی پس از صرف ناهار تا پاسی از شب به بازی مشغول می‌گردند و در جلسه روز چهارشنبه 8/11/37 نیز والاحضرت شاهپور محمود‌رضا مبلغ 5/2 میلیون ریال باخته‌اند.