26 فروردین 1392

تصویری از امام خمینی در حال مصاحبه


تصویری از امام خمینی در حال مصاحبه