02 اسفند 1386

رضاخان


رضاخان
رضاخان در کنار اتومبیل کروکی رولز رویس متعلق به نصرت‌الدوله فیروز پسر فرمانفرما، که این اتومبیل توسط قوای کودتا مصادره شد بتاریخ روزهای اول و دوم کودتا