23 مرداد 1402

رد ادعای انگلیس درباره مالکیت بحرین در سال ۱۳۰۷


وزارت داخله

اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی

دائره تذکره

به تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۰۷

محرمانه

اداره محترمه کابینه سلطنت عظمی

به موجب راپورت نظمیه محمّره[=خرمشهر] سلمان نام بحرینی برای مسافرت به بصره، تذکره قراء سرحدی از گمرک اخذ و برای ویزا به قونسولگری انگلیس برده، در آنجا برخلاف سابق تحت عنوان این‌که بحرین متعلق به انگلیس است، تذکره را ویزا نکرده و به مشارالیه جواز داده‌اند. نظمیه هم از ویزای جواز مزبور خودداری و راجع به معامله‌ای که نسبت به بحرینی‌ها باید بشود کسب تکلیف نموده است. قضیه به ریاست محترم وزراء عظام و وزارت جلیله امورخارجه راپورت شده است. اینک متمنی است مراتب را به شرف عرض خاکپای مهراعتلاء بندگان اعلیحضرت قویشوکت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه برسانند.

رئیس کل تشکیلات نظمیه - سرتیپ درگاهی

 

******

 

وزارت امورخارجه

اداره اول

به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۰۷

اداره محترمه کل تشکیلات نظمیه

در جواب مراسله نمره ۱ زحمت اظهار می‌دهد بحرین متعلق به ایران است و اهالی آنجا نیز مثل سایر اتباع ایران در موقع مسافرت به خارجه باید تذکره قانونی داشته باشند. اهالی بحرین که با تذکره قانونی و مطابق مقررات مملکتی اجازه مسافرت به خارجه [ناخوانا]، ویزا نمودن قونسول انگلیس به طریق معمول از [ناخوانا] آنها یا دادن ورقه جداگانه برای مسافرت مانعی برای عزیمت آنها نخواهد بود، ولی به هیچ‌وجه این قبیل ورقه‌های جداگانه که به اسم جواز از طرف قونسولگری انگلیس ممکن است داده شود نباید از طرف مأمورین مربوطه ایران ویزا شود.


رد ادعای انگلیس درباره مالکیت بحرین در سال ۱۳۰۷