05 آذر 1399

اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نکنیم

نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی

تشویق اشرار حامی حکومت پهلوی


دو سند پیش رو از بایگانی ساواک بیانگر واقعیت تلخ دیگری از نقش آفرینی اشرار و چاقوکشان در حمایت از حکومت پهلوی است . جالب آنکه نامه اقای بهمن پور خطاب به تیمور بختیار برای خلع سلاح رمضان یخی و برادرش دستور بایگانی پای خود دارد. اما در سند دوم که تاریخ چهار سال بعد را دارد مرحمتی ریاست ساواک به او را از طرف شاه مشاهده می کنیم . 

متن سند اول :

تاریخ : 1336/9/05
 
محرمانه مستقیم
حضور تیمسار معظم سرلشکر بختیار رئیس محترم سازمان امنیت و اطلاعات کشور چون خدمت به دستگاهی که عنصر میهن پرستی چون شخص جنابعالی در رأس آن قرار دارد، از وظایف همگان است لذا به طور محرمانه به عرض میرساند که :
حسین رمضان یخی چاقوکش سابقه دار و فردی که تاکنون سه قتل مرتکب شده، خود و برادرانش دهها پرونده چاقوکشی و شرارت دارند که نمونه ای از آخرین پرونده های آنان یکی حمله برادران و دارودسته چاقوکش حسین رمضان یخی بر دکان عطاری اصغر بهرامی در خیابان مولوی و دیگری حمله آن اشرار به باغ فردوس و مجروح و مضروب ساختن عده ای از ساکنین این منطقه است.
پرونده امر در شعبه 27 بازپرسی دادسرای تهران تحت رسیدگی است. خود و برادرش تقی، هر یک، یک اسلحه کمری دارند البته این اسلحه گرم یعنی هفت تیر از دوران 28 مرداد به این طرف در نزد این دو برادر باقی مانده و حتی در ضمن صحبتی که در چندی قبل از خلع سلاح عشایر فارس به میان آمده بود یکی از آشنایان از تقی رمضان یخی پرسیده بود تکلیف اسلحه تو و برادرت در حالی که دولت، عشایر را خلع سلاح میکند چه خواهد بود؟ تقی برادر حسین رمضان یخی در جواب گفته بود کسی به ما کاری ندارد دولت خودش به ما اسلحه داده زیرا اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نکنیم نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی... امیدوارم تیمسار معظم دستور گرفتن اسلحه های کمری را که این دو برادر مدتهاست در خانه های خودشان پنهان کرده اند و با آنکه مورد تنفر عموم مردم هستند خودشان را نگهبان دولت و حافظ تخت و تاج شاهنشاهی می شمارند صادر فرموده با خلع سلاح این دو برادر شرور موجبات راحتی مردم جنوب شهر را که همیشه گرفتار تهاجم و تاخت وتاز و چاقوکشی حسین رمضان یخی و برادران و دارودسته او هستند فراهم فرمایید.

با تقدیم احترامات فائقه ـ سهراب بهمن پور
ساکن جنوب شهر

بایگانی شود

سند دوم :

عطیه ملوکانه!!
گیرنده: مدیریت کل اداره سوم تاریخ: 41/5/10
شماره: 225
موضوع: پرداخت وجه به حسین اسمعیل پور
 
محترماً معروض میدارد: تیمسار ریاست ساواک مبلغ پانزده هزار ریال به نام عطیه ملوکانه مرحمت فرمودند که به موجب قبض تقدیمی پیوست به آقای حسین اسمعیل پور معروف به رمضان یخی تحویل و اینک عین رسید مأخوذه به منظور مزید استحضار و بایگانی در سوابق مربوطه به پیوست تقدیم و موکول به اوامر عالی است.
نشاط
41/5/10


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی