26 مرداد 1400

توزیع اسلحه بین عشایر مرزنشین توسط صدام


توزیع اسلحه بین عشایر مرزنشین توسط صدام