01 فروردین 1386

دیدار شمس پهلوی با محمدظاهرشاه


دیدار شمس پهلوی با محمدظاهرشاه
28 شهریور 1342. محمد‌ظاهر شاه، پادشاه افغانستان که به اتفاق همسرش (سمت راست) به تهران آمده با شمس پهلوی (وسط) دیدار می‌کند.