03 تیر 1397

گران فروشی در اوایل انقلاب


گران فروشی در اوایل انقلاب
نصب پارچه نوشته بر سردر یک مغازه در اوایل انقلاب به علت گرانفروشی : «گرانفروش ضد انقلاب است»